Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Prodávajícím je společnost VK SERVIS Praha, s.r.o., se sídlem Na Zemance 1802/22, Praha 4, 147 00 IČ: 24689335, DIČ: CZ24689335, Bankovní spojení: 43-7333780297/0100 (Komerční banka), společnost s ručením omezeným zapsaná dne 13. července 2013 pod spisovou značkou C211493 u Městského soudu v Praze 2.


Kupujícím (zákazníkem) je koncový spotřebitel nebo podnikatel.


Právní vztahy prodejce a kupujícího neupravené těmito obchodními podmínkami  se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb. (Zákon  o ochraně spotřebitele).


Právní vztahy prodejce a kupujícího, který je podnikatel, neupravené těmito obchodními podmínkami a ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích
) a Zákona č. 89/2012 Sb (Občanský zákoník)

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na www stránky, kupní smlouva vzniká (je uzavřena) odesláním objednávky kupujícím. Přijetí objednávky prodávající potvrdí kupujícímu například informativním e-mailem, popřípadě formou SMS.

Není-li uvedeno jinak, zboží nepochází z CZ distribuce (není primárně určeno pro český trh). Zboží může být v některých případech upraveno za účelem instalace CZ menu. Ke každému zboží je vystaven prodejní doklad, který slouží zároveň jako doklad pro uplatnění odpovědnosti za vady. Zboží může být v některých ojedinělých případech upraveno za účelem instalace CZ menu, případně dovybaveno OEM nabíječkou pro CZ sítě, má-li původní nabíječka odlišnou koncovku.

Zákazník i prodejce mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do okamžiku odeslání obchodního balíku České pošty.

Ochrana osobních údajů

Prodejce tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Veškeré osobní údaje, jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (O ochraně osobních údajů), v platném znění. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to například formou e-mailové zprávy nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky. Prodávající se zavazuje, že nebude osobní údaje postupovat třetím osobám nebo je jinak využívat než pro vyřízení konkrétní objednávky.

Dostupnost zboží

Seznam zboží na stránkách maloobchodu www.vkservis.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Okamžitou dostupnost zboží je vhodné potvrdit například e-mailem, popřípadě telefonicky.

Cena zboží

Cenu zboží si zákazník může ověřit u jednotlivých položek zboží v přehledu na internetových stránkách www.vkservis.cz. Ceny zde uvedené obsahují všechny poplatky a daně spojené s jednotlivými položkami včetně 21% DPH. Cena za dopravu v případě dobírkového balíku České pošty je účtována ve výši 200,- Kč. V této ceně je zahrnuto poštovné, balné a to včetně pojištění zásilky.

Lhůta dodání

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným sjednaným přepravcem, obvykle tato doba není delší než jeden, popřípadě dva pracovní dny. Prodávající si vyhrazuje právo po předchozí domluvě ve výjimečných případech zboží dodat i v delším termínu. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob přepravy zboží

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající formou Obchodního Balíku České Pošty, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží hradí zákazník v plné výši dle smluvních podmínek, nedohodnou-li se obě strany jinak.

Platební podmínky

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit přímo v hotovosti při osobním vyzvednutí v kamenné prodejně na adrese provozovny prodávajícího:


VK SERVIS OBCHODNÍ, S.R.O. (Stanislav Macek – VK SERVIS)

(OC Kaufland)

Voctářova 2401/8

180 00, Praha 8.


Zde si může kupující zboží prohlédnout, vyzkoušet a zakoupit. Dále je možné kupní cenu zboží uhradit převodem na bankovní účet prodejce, kdy je kupujícímu prodejcem vystavena zálohová (proforma) faktura nebo dobírkou v místě předání zboží.

Převzetí zboží

V případě zaslání zboží na dobírku doporučujeme kupujícímu zkontrolovat stav zboží při jeho převzetí.  Viditelně poškozenou zásilku doporučujeme kupujícímu od přepravní společnosti nepřebírat. Doporučujeme také kupujícímu v tomto případě neodkladně sepsat protokol o poškození zásilky s přepravcem a o vzniklé skutečnosti informovat prodávajícího. 

Záruční lhůta

Zákonná záruční doba činí v případě spotřebitele (ve smyslu Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele)  24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Záruční lhůta v případě podnikatele (nákup zboží na firmu ve smyslu Zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích) činí 12 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zbožíVýjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Uplatnění práva z odpovědnosti za vady

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu bránící užívání, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Kupující uplatňuje právo z odpovědnosti za vady (reklamuje) výhradně u prodávajícího.  Zboží osobně, nebo prostřednictvím jiné osoby doručí na adresu provozovny prodávajícího, kde bude zboží prodávajícím odzkoušeno a řádně přijato do reklamačního řízení, o čemž bude vystaveno ve dvou vyhotoveních písemné potvrzení, kdy jedna kopie bude předána kupujícímu, druhou kopii si ponechává prodávající. Dále je možné reklamované zboží zaslat přepravní společností na adresu prodávajícího. V případě zasílání reklamací zákazník buď přikládá k reklamovanému zboží průvodní dopis s popisem závady a preferovaným způsobem vyřízení reklamace, popř. tento dopis zašle například e-mailem na adresu reklamace@vkservis.cz.

V případě zaslání reklamovaného zboží přepravní společností doporučujeme použít originální balení, případně jiné bezpečné náhradní balení.

Vyřízení reklamace

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. (Zákon  o ochraně spotřebitele) prodávající rozhodne o reklamaci v odůvodněných případech ihned, nebo nejpozději do tří dnů, přičemž kupující je o tomto rozhodnutí vyrozuměn domluveným způsobem (například telefonicky, e-mailem, atd.).  

Reklamační lhůta běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle odeslána, lhůta běží od data doručení věci na provozovnu prodejce či na sídlo firmy viz. Všeobecná ustanovení. Prodávající je povinen reklamace vyřizovat bez zbytečných odkladů, nejdéle však do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, je-li kupujícím spotřebitel. Pokud se v reklamačním řízení prokáže vada, má kupující spotřebitel právo na úhradu nezbytných nákladů spojených s reklamací.

Je-li kupujícím podnikatel, reklamace bude vyřízena nejpozději do devadesáti dnů ode dne uplatnění reklamace.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 

Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 

·      na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

·         na odstranění vady opravou věci, není-li to možné, pak může odstoupit od smlouvy.

·         na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 

Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady nemohou být odstraněny, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. 


Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.


Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vada nemůže být odstraněna, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, pokud byla tato kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, doporučujeme oznámení úmyslu o odstoupení od kupní smlouvy doručit formou jednostranného prohlášení

 

·         E-mailem na adresu: prodejna@vkservis.cz

·         Formou dopisu na adresu provozovny prodávajícího

·         Formou dopisu na sídlo společnosti


Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené,  včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.


Peníze za vrácené zboží včetně všech dalších poplatků obdržených od kupujícího (např. poštovné) budou kupujícímu spotřebiteli vráceny ve lhůtě čtrnácti dnů od účinnosti odstoupení od kupní smlouvy kupujícím zvoleným způsobem (převodem na účet, poukázkou, příp. v hotovosti na prodejně).

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, poškozené či viditelně a nadmíru opotřebované, může prodávající z vracené kupní ceny zboží odečíst adekvátní částku reprezentující skutečně vynaložené náklady na uvedení zboží do původního stavu.

Spotřebitel může pro uplatnění odstoupení od smlouvy využít následující formulář - klikni zde, vyplněný vzor - klikni zde.


Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy dáno zákonem, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

·         na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

·         na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, ¨

·         na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),

·         na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zakoupené zboží  kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou  (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bezodkladně věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.


Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Pokud se na zakoupené věci objeví vada ve lhůtě šesti měsíců od jejího převzetí, má se za to, že vada na věci existovala již okamžikem prodeje, neprokáže-li prodávající opak.


Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Tímto sdělujeme, že dle §14 Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00, www.coi.cz, formulář pro návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu k dispozici na https://adr.coi.cz/cs.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím (zákazníkem).


Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách obchodu nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek. Pro kupujícího platí podmínky účinné v době uzavření smlouvy. 

Elektronická evidence tržeb


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“Dodatek:

Právní vztahy prodejce a kupujícího neupravené těmito obchodními podmínkami  se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb. (Zákon  o ochraně spotřebitele). Právní vztahy prodejce a kupujícího, který je podnikatel, neupravené těmito obchodními podmínkami a ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích) a Zákona č. 89/2012 Sb (Občanský zákoník).