Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

·        Prodávajícím je společnost VK SERVIS PRAHA, s.r.o., IČ: 24689335, DIČ: CZ24689335, Bankovní spojení: 43 - 733 378 0297/0100 (Komerční banka), společnost s ručením omezeným zapsaná dne 13. července 2013 pod spisovou značkou C211493 u Městského soudu v Praze 2. 

·        Kupujícím (zákazníkem) je koncový spotřebitel nebo podnikatel.


KUPNÍ SMLOUVA

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na www stránky prodávajícího – www.mobil-telefon.cz. Kupní smlouva vzniká (je uzavřena) odesláním objednávky kupujícím. Přijetí objednávky prodávající potvrdí kupujícímu například informativním e-mailem, popřípadě formou SMS. V případě nákupu zboží v kamenné prodejně vniká smlouva uhrazením předmětné částky a předáním zakoupeného zboží.

Není-li výslovně uvedeno jinak, zboží nepochází z CZ distribuce (není primárně určeno pro CZ trh). Veškeré prodávané je schváleno a určeno pro provoz na území EU a splňuje veškeré právní náležitosti. Zboží může být v některých případech upraveno za účelem instalace CZ menu, případně dovybaveno OEM nabíječkou pro CZ sítě, má-li původní nabíječka odlišnou koncovku. Ke každému zboží je vystaven prodejní doklad, který zároveň slouží k uplatnění odpovědnosti za vady (jako záruční list).


ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (informační povinnost dle Zákona o elektronické evidenci tržeb)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (informační povinnost dne Zákona o ochraně spotřebitele)

Dle § 14 Zákon č. 434/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů je subjektem řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, se sídlem Štepánská 567/15, Praha 2, 120 00. Webové stránky České obchodní inspekce – www.coi.cz. Formulář pro návrh zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu k dispozici na adrese: https://adr.coi.cz/cs


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Veškeré osobní údaje, jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, s tím, že prodávajícímu svůj požadavek oznámí vhodným prokazatelným způsobem (např. doporučený dopis, e-mail, atd.). Prodávající následně garantuje kupujícímu následnou likvidaci všech osobních údajů dříve kupujícím uvedených. Prodávající se zavazuje, že nebude osobní údaje postupovat třetím osobám nebo je jinak využívat než pro vyřízení konkrétní objednávky.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.


DOSTUPNOST, CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Seznam zboží na stránkách prodávajícího – www.mobil-telefon.cz - je katalogem prodávaného zboží. Okamžitou dostupnost zboží přesto doporučujeme ověřit e-mailem, popřípadě telefonicky, jelikož dostupnost zboží se může velmi dynamicky měnit a zboží v takovém případě nemusí být k dispozici k uspokojení objednávky kupujícího. Ceny uvedené na shora uvedených stránkách obsahují všechny poplatky a daně spojené s jednotlivými položkami včetně 21% DPH.

Na provozovně prodávajícího je přijímána pouze v hotovost v Českých korunách, popřípadě v EUR, dle platného kurzu České národní banky. V případě dodání zboží s využitím České pošty platba hotově doručovateli při dodání dobírky. Při uložení zásilky na pobočce České pošty je platba možná dle konkrétních možností dané pobočky.


DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží nabízené na www stránkách prodávajícího lze vyzvednout denně na partnerské provozovně VK SERVIS (OC KAUFLAND), Voctářova 2401/8, Praha 8, 18000 od 9:00 – 20:00. 

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající formou Obchodního Balíku České Pošty, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží hradí zákazník ve výši 190 Kč vč. DPH, pokud se obě strany (kupující a prodávající) nedohodnout jinak. Do zahraničí nejsou žádné zásilky expedovány.

V případě zaslání zboží na dobírku doporučujeme kupujícímu zkontrolovat stav zboží při jeho převzetí.  Viditelně poškozenou zásilku doporučujeme kupujícímu od přepravní společnosti nepřebírat. Doporučujeme také kupujícímu v tomto případě neodkladně sepsat protokol o poškození zásilky s přepravcem a o vzniklé skutečnosti informovat prodávajícího. Zákazníkovi doporučujeme po převzetí zásilky překontrolovat obsah balení. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku doporučujeme zákazníkovi neprodleně kontaktovat prodávajícího.


ODPOVĚDNOST ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


ZÁRUČNÍ LHŮTA

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Při prodeji zboží koncovému spotřebiteli činí zákonná záruční lhůta 24 měsíců, není-li se spotřebitelem smluvena záruční lhůta delší. V případě prodeje zboží podnikateli (B2B režim) je poskytována záruční lhůta v délce 12 měsíců. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevzahuje na vady, či nekompletnosti, pro které byla sjednána s kupujícím nižší cena.


UPLATNĚNÍ PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má v záruční době právo na reklamaci zboží (uplatnění odpovědnosti za vady).

Kupující uplatňuje právo z odpovědnosti za vady (reklamuje) výhradně u prodávajícího na adrese provozovny partnerské provozovny VK SERVIS (OC KAUFLAND), Voctářova 2401/8, Praha 8, 18000. Jakýkoliv servisní zásah na jiném místě může být považován za nedovolený zásah a  může být důvodem k neuznání záruky.

 Postupovat lze například následujícími způsoby:

 • Zboží osobně, nebo prostřednictvím jiné osoby doručí na adresu provozovny partnerské prodejny VK SERVIS, kde bude zboží prodávajícím přijato do reklamačního řízení, o čemž bude vystaveno ve dvou vyhotoveních písemné potvrzení (příjemka), kdy jedna kopie bude předána kupujícímu, druhou kopii si ponechává prodávající.
 • Zboží zašle přepravní společností na adresu provozovny partnerské prodejny – VK SERVIS (OC KAUFLAND), Voctářova 2401/8, Praha 8, 180 00. V případě zasílání reklamací velmi důrazně doporučujeme k zásilce přiložit průvodní dopis s informacemi o zjištěné závadě, či závadách, kontaktními údaji a adresou pro zpětné odeslání. V případě zaslání reklamovaného zboží přepravní společností doporučujeme použít originální balení, případně bezpečné náhradní balení


Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v případě spotřebitele, případně do 90 dnů v případě, je-li kupujícím podnikatel (režim B2B). Kupující je povinen umožnit prodávajícímu řádné přezkoumání vytknutých vad výrobku, telefony upravené tak, že toto přezkoumání vad znemožňují (např. bezpečnostní hesla, kódy, aktivní ochrana proti krádeži) mohou být spotřebiteli vráceny v nezměněném stavu k odstranění shora uvedených překážek.

Pokud se v reklamačním řízení prokáže vada, má kupující spotřebitel právo na úhradu nezbytných nákladů spojených s reklamací. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vada nemůže být odstraněna, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Opakovaným výskytem vad se rozumí tři vady stejné (tři uznané reklamace stejných vad), nebo čtyři vady různé (uznané reklamace čtyř různých vad).

Záruka nemusí být uznána v případě, pokud:

 • byl výrobek provozován ve vlhkém, prašném, či jinak chemicky agresivním prostředí
 • byl výrobek připojen na jiné, než předepsané napětí
 • pokud došlo k nedovolenému hardwarovému, či softwarovému zásahu do výrobku
 • došlo k vniknutí kapaliny či jiné látky
 • byl výrobek používán s jiným, než schváleným příslušenstvím
 • uplynula záruční lhůta
 • byla na vadu, pro kterou je výrobek reklamován poskytnuta sleva při prodeji zboží

PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věcí, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci, není-li to možné, pak může odstoupit od smlouvy.
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Spotřebitel sdělí prodávajícímu, jakou variantu si  zvolil, volbu však již nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí v případě, projeví-li se na zařízení neodstranitelná vada. Pokud si spotřebitel své právo nezvolí, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.


NEPODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující, který je spotřebitelem má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, pokud byla tato kupní smlouva uzavřena distančně.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal převodem na účet, hotově, ev. jiným domluveným způsobem tak, aby spotřebiteli nevznikly žádné další náklady spojené s tímto vrácením peněžních prostředků. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí zboží ve čtrnáctidenní lhůtě od převzetí doručit na adresu provozovny. Pokud kupující v této čtrnáctidenní lhůtě prodávajícího prokazatelně obeznámí o úmyslu od smlouvy odstoupit, např. e-mailem, nebo doporučeným dopisem a následně zboží v přiměřené lhůtě delší čtrnácti dnů prodávajícímu doručí, lhůta se kupujícímu v plném rozsahu zachovává.

Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Spotřebitel může využít připravený formulář k dispozici na adrese: http://www.vkservis.cz/files/odstup_formular.pdf


Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě:

·        poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

·        dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

·        dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

·        opravy nebo údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních daílů,

·        dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

·        dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

·        dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (zákazníkem). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách obchodu nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek. Pro kupujícího platí obchodní podmínky účinné v době uzavření smlouvy. 

Právní vztahy prodejce a kupujícího neupravené těmito obchodními podmínkami  se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb. (Zákon  o ochraně spotřebitele).